Ladataan sisältöä..

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Heikkisen Kukkatarhan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 12.4.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Heikkisen Kukkatarha (Y-tunnus: 2963896-4)
Liljantie 39
70870 Hiltulanlahti

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mari Heikkinen
Puhelin +358 173623215
Sähköposti myynti@kukkatarha.fi

 

3. Rekisterin nimi

Heikkisen Kukkatarhan verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Heikkisen Kukkatarhan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Heikkisen Kukkatarhan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Heikkisen Kukkatarhan omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Heikkisen Kukkatarhan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten matkahuollon seurantatiedot

Näiden lisäksi rekisteriin tallennetaan:

  • tilaustiedot ja -historia
  • asiakasnumero
  • asiakastietojen luonti- ja viimeisin muokkauspäivämäärä

Kaikille tilaaville asiakkaille luodaan verkkokaupan asiakastili automaattisesti ja tunnukset lähetetään asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tili luodaan ostohistorian seuraamisen mahdollistamiseksi.
 Rekisterissä olevia asiakastietoja säilytetään toistaiseksi eli asiakassuhteen päättymiseen asti. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Rekisterin hallinta ja käyttöoikeus
Rekisteriä voivat käyttää ja muokata ainoastaan määrätyt Heikkisen Kukkatarhan työntekijät sekä Heikkisen Kukkatarhan lukuun toimivat ulkopuoliset henkilöt, joilla on rekisterin käyttöoikeus.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Heikkisen Kukkatarhan käytössä.Tietoja ei luovuteta Heikkisen Kukkatarhan ulkopuolelle, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Heikkisen Kukkatarhan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Heikkisen Kukkatarhan salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu

 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).